REALIZACJE

SYSTEM MOTYWACYJNY DLA KADRY KIEROWNICZEJ NIŻSZEGO SZCZEBLA

Cel: stworzenie optymalnych warunków pracy tak aby zminimalizować rotację oraz zmaksymalizować liczbę osób gotowych do awansu. Docenianie.
1. Badanie oczekiwań pracowników wobec swojego pracodawcy.
2. Powołanie zespołu projektowego do ustalenia zakresu zadań i odpowiedzialności. Ustalenie kryteriów do zbadania obecnej efektywności Brygadzistów na potrzeby awansów, szkoleń
i nagród.
3. Opracowanie głównych założeń systemu oraz kryteriów do cyklicznego badania efektywności pracownika.
4. Wdrożenie systemu w firmie – dla łącznej 100 osobowej grupy pracowniczej.
5. Opracowanie i realizacja systemu szkoleń.
6. Badanie efektywności wdrożonego systemu.

 

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY:

 Cel: usprawnienie organizacji pracy i stylu zarządzania w zmieniającej się Grupie Kapitałowej
1. Badanie potencjału wszystkich pracowników i współpracowników (42) , ich ambicji
i oczekiwań, ich rekomendacji – wywiady, analiza osiągnieć organizacji.
2. Przedstawienie wniosków i wskazanie działań usprawniających organizację
3. Realizacja wdrożenia w tym uzupełnienie zespołu – samodzielne rekrutacje.
4. Wdrożenie modelu „praca według kompetencji” w mikro zespołach doradców klienta.
5. Organizowanie eventów wspierających kulturę współpracy i komunikacji. 

PROJEKT ROZWOJOWY DLA TOP MANAGEMENTU

Cel: rozwój kadry menedżerskiej wysokiego szczebla, otwartości na zmiany, silnej dla lidera rynku
1. Wskazanie obszarów do ciągłego doskonalenia w oparciu o naturalne motywatory wskazane w badaniu Motivation Riess , ocena 360stopni
2. Układanie Indywidualnych Planów Rozwoju
3. Wsparcie w realizacji celów rozwojowych – ciągłe doskonalenie procesów

PARTNERSTWO W RELACJACH Z KLIENTAMI

Cel: przeprowadzenie renegocjacji umów (waloryzacja umów z określonym do osiągnięcia KPI)
1. Warsztaty przygotowujące kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla do rozmów z Klientami.
2. Autorski program merytoryczny, osobiste prowadzenie zajęć i warsztatów strategicznych z członkami zarządu. Łączna ilość objętych projektem 80 osób.
3. Po badaniu efektywności – cele zostały osiągnięte.

AKADEMIA TOP MENEDŻERA

Cel: Przywództwo oparte na wartościach gdyż te ludzi łączą, gwarantują współdziałanie . Motto: „Kluczem do sukcesu są inni ludzie”
Cykl szkoleń dla menedżerów rangi Zarządy, Dyrektorzy Zarządzający, Generalni, Dyrektorzy Pionów, Regionów, oddziałów, operacyjni, handlowi

WSPÓŁPRACOWALIŚMY